Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

NOSALTRES davant la repressió

Nosaltres, amb aquest comunicat, hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu. Una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda, que ens genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar.

Formem part de la gent precària, del 40% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran –o ja han deixat- de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d’aquelles a qui el preu de l’habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en l’educació. Formem part de les que emigraren buscant una vida millor, aquí; formem part de les que avui han d’emigrar buscant una vida millor, allà. Formem part d’una majoria social que està patint en la pròpia pell les conseqüències d’un espoli. Formem part d’una majoria social a qui li estan robant la vida.

Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d’espera. Que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat, mentre el luxe es dispara. Que no suporta veure gent dormint al carrer mentre els habitatges buits es podreixen en l’especulació. Que no entèn que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments, mentre els pressupostos en armament, casa reial o església, es mantenen sense vergonya. Que no tolera que els salaris reals disminueixin, mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats, i de la genuflexió miserable que li reten els polítics; però també formem part d’aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou.

Nosaltres, així, formem part d’aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s’ha alçat en milers de places d’arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l’espiral de bogeria a que ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l’economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus, hem intentat refundar la societat de forma solidària, hem intentat crear un nou vincle social.

Hem fet el que hem pogut. Lamentablement, entre totes i tots hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara –i diem encara- no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I, malauradament, els que sí que tenen la força han desoït completament els desitjos i necessitats de la nova col·lectivitat. I han seguit aplicant les dosis de dolor de l’ajust estructural. I han castigat amb duresa a les que aixecaven les mans i les paraules. I han insultat la possibilitat del naixement d’una nova dignitat.

Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d’esperança mastegada en silenci. I esclata en dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia.

Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera. Sobretot perquè és la nostra gent qui, en aquestes ocasions, s’endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que, de lluny, ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera. Que la majoria social, multitudinària i creativa, transformés d’arrel les causes del malestar.

Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat, i és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d’aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita, ens situa en un carreró sense sortida.

Però nosaltres seguirem. Aturarem la repressió. Alliberarem els i les companyes empresonades. Els amnistiem.

I condemnem als que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió.
I condemnem als que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat.
I condemnem als que ens condemnen al conflicte social.

Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l’ajust estructural capitalista i les retallades socials de CiU i PP. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per a crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària.

NOSOTROS ante la represión

Nosotros, con este comunicado, hemos venido a manifestar un posicionamiento colectivo. Una toma de posición que sabemos que puede ser incómoda, que nos genera dudas e incertidumbres, pero que sabemos rotundamente comprometida con las que son nuestra gente. Nosotros, superando los miedos y los discursos fáciles, hemos venido a hablar claro.

Formamos parte de la gente precaria, del 40% de jóvenes desempleadas, de las decenas de familias desahuciadas cada día, de los jubilados estafados por los bancos. Formamos parte de los trabajadores afectados por expedientes de regulación, de las trabajadoras despedidas, de los que no se pueden pagar una sanidad mercantilizada, de las que dejarán-o ya han dejado-de recibir cualquier tipo de prestación social. Formamos parte de las trabajadoras domésticas sin derechos laborales, de los que están obligados a pagar unos transportes y unos servicios básicos abusivos. Somos de aquellas a quienes el precio de la vivienda ahoga cotidianamente, de las que vemos hipotecado nuestro futuro por los recortes en la educación. Formamos parte de las que emigraron buscando una vida mejor, aquí; formamos parte de las que hoy tienen que emigrar buscando una vida mejor, allí. Formamos parte de una mayoría social que está sufriendo en la propia piel las consecuencias de un expolio. Formamos parte de una mayoría social a quien le están robando la vida.

Nosotros, además, formamos parte de los que no se resignan a ver cómo muere la gente en las listas de espera. Que no tolera que las condiciones de vida de la mayoría caigan en picado, mientras el lujo se dispara. Que no soporta ver gente durmiendo en la calle mientras las viviendas vacías se pudren en la especulación. Que no entiende que las partidas presupuestarias destinadas al gasto social sean recortadas sin miramientos, mientras los presupuestos en armamento, casa real o iglesia, se mantienen sin vergüenza. Que no tolera que los salarios reales disminuyan, mientras los beneficios de los banqueros y directivos se sobredimensionan de forma insultante. Nosotros formamos parte de todas aquellas que sufren la dictadura económica de los mercados, y de la genuflexión miserable que le rinden los políticos, pero también formamos parte de esta nueva y profunda colectividad que ha dicho basta.

Nosotros, así, formamos parte de esta colectividad digna y multitudinaria que se ha alzado en miles de plazas de todo, que ha manifestado un deseo enorme de cambio, que ha intentado detener la espiral de locura en que nos están sometiendo aquellos que gobiernan los mercados. Hemos intentado detener la corrupción política, mitigar las desigualdades sociales, situar a las personas por encima de la economía. Hemos alzado nuestras manos y nuestras voces, hemos intentado refundar la sociedad de forma solidaria, hemos intentado crear un nuevo vínculo social.

Hemos hecho lo que hemos podido. Lamentablemente, entre todas y todos hemos sido incapaces de frenar la pesadilla. Aunque-y decimos todavía-no hemos tenido suficiente inteligencia ni fuerza suficiente. Y, desgraciadamente, los que sí tienen la fuerza han desoído completamente los deseos y necesidades de la nueva colectividad. Y han seguido aplicando las dosis de dolor del ajuste estructural. Y han castigado con dureza a las que levantaban las manos y las palabras. Y han insultado la posibilidad del nacimiento de una nueva dignidad.

Estos son los motivos que hacen que hoy estalle el conflicto social. Hoy estalla la rabia, la desesperación, la impotencia, el dolor acumulado, la falta de esperanza masticada en silencio. Y estalla en días como la huelga general del 29m. Y estallará siempre y cuando no se resuelvan las causas que hacen nacer la rabia.

Queremos decir que nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Sobre todo porque es nuestra gente quien, en estas ocasiones, se lleva la peor parte. Las vidas rotas por la represión son las vidas rotas de nuestra gente. Estas son las rupturas que, de lejos, nos deben preocupar por encima de las demás. Por lo tanto, nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Que la mayoría social, multitudinaria y creativa, transformara de raíz las causas del malestar.

Esta es nuestra voluntad y responsabilidad, y es la voluntad y la responsabilidad de los cientos de personas que han sido torturadas, detenidas, represaliadas y encarceladas en los últimos meses de esta crisis social. Sin embargo, no parece ser esta la voluntad de quienes gobiernan. Las reformas penales, la criminalización de cualquier forma de lucha, nos sitúa en un callejón sin salida.

Pero nosotros seguiremos. Pararemos la represión. Liberaremos los y las compañeras encarceladas. Los amnistiado.

Y condenamos a los que nos condenan a una vida de precariedad y sumisión.
Y condenamos a los que nos condenan a la pobreza ya la falta de libertad.
Y condenamos a los que nos condenan al conflicto social.

Solidaridad y apoyo mutuo a toda aquella gente que, como nosotros, sufre el ajuste estructural capitalista y los recortes sociales de CiU y PP. Solidaridad y apoyo mutuo con todas las compañeras y compañeros que, lejos de ver pasivamente cómo su vida es destruida por la dictadura de los mercados, se comprometen a fondo para crear, con la lucha común, una nueva colectividad libre, digna y solidaria.